תוכחה מגולה ואהבה נסתרת

שנתו של הרב נדדה באותה לילה – שאלה הרת גורל עמדה לפתחו –  הרב לא הלך לישון כלל, הוא ישב לעיין בדבר
לעומק. משהגיע לכלל הכרעה, נטל דף ועט וכתב תשובה שלמה נגד הפסק של חבריו
להרכב…

סטירה מניה וביה

לפתע
קם אותו מתפלל, ומרוב אהבתו לרב ורצונו להגן על כבודו לא שלט בעצמו וסטר לאותו
חייב. ההלם של החייב הזה היה גדול. לא זו בלבד שיצא חייב בדין, עכשיו גם נותנים
לו סטירה? הוא התקשר למשטרה וביקש שישלחו ניידת מיד, כי מישהו בבית-הכנסת הכה
אותו!