תוכחה מגולה ואהבה נסתרת

שנתו של הרב נדדה באותה לילה – שאלה הרת גורל עמדה לפתחו –  הרב לא הלך לישון כלל, הוא ישב לעיין בדבר
לעומק. משהגיע לכלל הכרעה, נטל דף ועט וכתב תשובה שלמה נגד הפסק של חבריו
להרכב…